Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Historie našeho sboru

 

 Dobrovolní hasiči – základ státu

 
„Oni tady drží tu vesnici pohromadě.“
„Ukažte mi dneska na vesnici někoho, kdo půjde na brigádu a bude dělat zadarmo.“
 
Členem dobrovolného hasičského sdružení je dnes v České republice 340 tisíc lidí, tedy zhruba každý třicátý Čech Tradice dobrovolných hasičských sborů , která ve 140leté historii sborů přechází z otce na syna, vede až k pocitu určité stavovské cti.Bližší pohled na práci dobrovolných sborů také ukazuje, že i kdyby v Česku už nikdy nehořelo, nebyla povodeň ani jiná katastrofa, život na vesnici by se bez hasičů neobešel.Hasiči organizují soutěže, opravují techniku, organizují kulturu i slavnosti. Oficiální ženský i mužský rekord v královské disciplině hasičského sportu, běhu na 100 m, dnes například drží dobrovolní hasiči. A rekordní čas běhu – 15,63 sekundy – během kterého musí závodník mimo jiné přeskočit dvoumetrovou bariéru, přeběhnout kladinu a táhnout za sebou hadice, vzbuzuje obdiv.Budova dobrovolných hasičů v obcích, kde už není ani hospoda, slouží jako místo setkávání místních obyvatel,kteří vlastně nemají kam jít.
Povolání profesionálního hasiče podle současného průzkumu veřejného mínění představuje vůbec nejdůvěryhodnější profesi ze všech. A když někde vypukne požár, lidé těžko rozeznají, zda hasí profesionálové, či dobrovolníci.Dobrovolné sbory mají v záchranném systému podle stupně svého zařazení různé úkoly od hašení drobných požárů jen ve své obci až k výjezdům daleko za hranice svého okrsku a činnosti na úrovni profesionálů, zachraňují majetek i životy při povodních, živelných katastrofách i při nehodách v dopravě. Prakticky každý rok položí dva až čtyři dobrovolní hasiči při zásahu život
 
 
Z historie požárních sborů
 
V obci Velvary na Kladensku vznikl před 145 lety, 22.května 1864, z podnětu zdejšího kupce Krona první dobrovolný hasičský sbor v českých zemích.Po vzoru velvarských byly založeny v krátkém období další hasičské sbory. V období rakousko-uherského útlaku mělo zakládání požárních sborů mimo boj proti požárům velký národně uvědomovací charakter a společná shromáždění a cvičení byla projevem národní hrdosti. Současně s činností požární se rozvíjela činnost kulturně osvětová.
             Založení hasičského sboru v Plzni zapříčinil velký požár všeobecné nemocnice v r.1865 pod vodárenskou věží.Členové Sokola, kteří při hašení pomáhali, se obrátili na městské zasstupitelstvo s návrhem   založit městský hasičský sbor.Ten byl ustaven v r.1869 z dobrovolníků a strážníků.První hasičská jednota pak na území dnešního města Plzně vzniká v r.1880 v tehdejší obci Skvrňany.
 
 
 
BUKOVEC
 
1909 - 1919

Na zasedání obecního zastupitelstva v Bukovci dne 31.května 1909, na návrh tehdejšího starosty Vojtěcha Říhánka, byl vznesen návrh na ustavení dobrovolného hasičského sboru a tento byl dne 31.července 1909 založen. Prvním starostou byl zvolen Vojtěch Říhánek a velitelem Josef Bartovský, kterého brzy vystřídal Matěj Vacek.Sbor měl celkem 28 členů. Zároveň byl schválen návrh na zakoupení stříkačky v ceně   3 300 korun.Současně s požární činností se také rozšiřovala kulturně výchovná práce a v roce 1910 byl založen velmi aktivní divadelní odbor. Ten měl 21 členů. Prvním režizérem byl Josef Říhánek a premierou souboru byla hra J.K.Tyla „Všechny naše kroky musí vésti láska k národu a jeho štěstí.“

Během první světové války práce sboru téměř ustává, protože všichni aktivní členové nastupují vojenskou službu.Z řad členů jednoty padlo v této válce 17 občanů. V roce 1919 v novém svobodném státě sbor začíná znovu pracovat , kromě požárního výcviku zejména pak v oblasti osvětově- kulturní.Starostou sboru byl zvolen Matěj Plzák a velitelem Václav Říhánek.
 
1920 - 1929
 
Kromě výcviku výjezdové jednotky se sbor zabývá návrhem člena Josefa Říhánka na postavení pomníku padlým vojínům obce Bukovec. Památku těchto padlých považuje sbor za nutné uctít co nejdříve, protože občané obce v nové republice rychle zapomínají na hrůzy války a na ty, kteří v ní za lepší poválečný život položili své životy. Poté bylo usneseno postavit pomník Mistra Jana Husa.Jednotka zasahuje na zdolání požáru v továrně na dřevěné výrobky Josefa Chudáčka.
Od roku 1924 je velitelem sboru Josef Šedivec /č.p.6/, který připravuje nácvik na okrskové hasičské cvičení v Bukovci dne 6.července 1924.Tento den, u příležitosti patnáctého výročí založení sboru se koná valná hromada místní jednoty a večerní koncert v zahradě p.Šedivce /č.p.1/ s překvapivým příjmem 5273,- Kč. Sbor zasahuje u několika požárů a ukázalo se, že dosavadní ruční čtyřkolová stříkačka je málo účinná a má namáhavou obsluhu. Na návrh p.Šefnera byla proto ustavena pětičlenná komise a ta zajistila se souhlasem obecního zastupitelstva do konce kalendářního roku u firmy Štěpánek motorový pohon.
V roce 1925 bylo nákladem 10 000 Kč a pilnou prací členů zřízeno nové jeviště.Obec zřizuje nové hasičské skladiště.
V květnu 1926 se konají staročeské máje, tradiční koncert v zahradě p.Šedivce /č.p.l/ a v 6.června okrskové cvičení v Újezdě.
 V r.1927 se sbor zúčastnil okrskového cvičení v Kyšicích a záchranných prací při požáru závodu na výrobu barev bratří Drechslerových v Újezdě. 12 členů zásahové jednotky si počínalo velmi dobře a obdrželi odměnu 300 Kčs.
 V roce 1928 sbor zasahoval při požáru v Dýšiné, kde se také konalo okrskové cvičení.

19.června 1929 sbor účinně hasí požár strážního domku u železniční trati, 21.července se účastní okrskového cvičení v Červeném Hrádku.

 
 
1930 - 1939
 
Na valné hromadě dne 19.ledna 1930 jsou voleni noví funkcionáři.Starostou se stává Josef.Šefner, velitelem Václav Bartovský. Sbor zasahoval v tomto roce u tří požárů. Požár 25.března v bukoveckém mlýně p.Šimandla byl jedním z největších.Byl nejen nebezpečný,ale vyžadoval také lokalizaci sousedních domů.Bukovecký hasící stroj pracoval nepřetržitě 48 hodin. V červnu sbor hasil stoh slámy p.Šimandl a v srpnu požár v Červeném Hrádku u občana Příhody. Okrskové cvičení se konalo 17.srpna 1930 v Újezdě.
9.února 1931 sbor zasahuje u požáru stohu p.Zíky u cihelny. 
V r.1932 byly v Bukovci dva požáry: požár stohu p.Šedivce /č.p.1/ a obytné budovy p.Plzáka. Okrskové cvičení se konalo v Červeném Hrádku.
25.výročí založení sboru je vzpomenuto 2.června 1934 slavnostním večírkem.
V roce 1936 je přidělena obecním zastupitelstvem místní jednotě dobrovolných hasičů část pozemku u řeky Berounky na zřízení hasičského cvičiště. To bylo dobrovolnou prací upraveno na červnové okrskové cvičení. Pod vedením p.Štembery se začíná s výcvikem žactva.Žákům postavil p.Koranda a Šefčík zmenšenou kopii velké ruční stříkačky.P.Kubalík obstaral opasky a žákovské sekyrky, p.Kunrát žákovské helmičky.

28.srpna 1938 byla sboru předána nová dvoukolová normalizovaná motorová stříkačka o výkonu 1500 l/min o síle motoru 56 HP, která znamenala velký pokrok ve výzbroji.

Při valné hromadě r.1939 je zvolen starostou Václav Trnka a velitelem Jan Vokroj. Žáci i dospělí se společně účastní okrskového cvičení v Kyšicích.
 
 
1940 - 1949
 
V době nacistické okupace byla činnost sboru omezována.Byly nařízeny protipožární žňové hlídky, což kontroloval 3.policejní revír v Plzni.Jedna přikázaná noční akce měla prohlídkou budov najít prchajícího Jana Smudka. V r.1943 byl velitel sboru Jan Vokroj povolán na poradu na Policejní ředitelství v Plzni a bylo mu uloženo do služby v PO (požární ochraně) navrhnout 12 členů hasičského sboru a 12-18 občanů nehasičů. Důvěrně mu bylo sděleno, aby vybral muže podléhající práci do Říše. Do PO byli zařazeni: F.Dlouhý, V.Strejc, V.Pešek, J.Zíka, F.Morgenštern,R.Říhánek a J.Vokroj.9.května nastoupili do Masarykovy školy v Plzni se strojem a kompletní výzbrojí k výcviku.Školení trvalo 3 týdny, účastníci pak museli v tříčlenných hlídkách udržovat pohotovost.Stanoviště bylo v místní knihovně, bylo vybaveno telefonem, aby při leteckých náletech shromáždili ostatní členy PO. Byl v pohotovosti i Karek Tejček s autem. Od 9.srpna je družstvo ve stálé pohotovosti ve škole v Doubravce a pak na Bílé Hoře. Zde s družstvem Újezda tvoří třetí rotu PO.Po jednoročním výcviku se družstvo osvědčuje v praktickém hašení 15 požárů.Koncem druhé světové války se množí letecké útoky na Plzeň a družstvo kromě likvidace požárů zachraňuje a vyprošťuje osoby ze sutin, hledá nezvěstné a mrtvé. Družstvo Bukovce hasí 25 – 30 požárů při leteckých náletech, zneškodňuje kolem 400 bomb, vyprošťuje 15 živých a 80 – 100 mrtvých osob.
Po květnovém osvobození v r.1945 družstvo vykonává strážní službu u skladů pivovarů v Plzni (Prazdroj) a na Bílé Hoře (Prior), na železničních mostech a osobním i nákladním nádraží v Plzni. Situace se pozvolna uklidňuje, sboru je vrácena stříkačka, odvezená r.1943 do učiliště na Bílé Hoře.. Projevuje se únava a vyčerpání členů z válečného nasazení. Od r.1945 je ustaven do čela sboru Vojtěch Štembera, velitelem František Dlouhý. Převzali od města pro družstvo znovu veškerou výzbroj, konají se členy nejnutnější práce.
Rokem 1948 nastává s volbou nového velitele Jana Trnky oživení práce, byl znovu ustaven dramatický odbor a zahájena kulturní činnost. Tím si družstvo zajišťuje první poválečné finanční prostředky.
 
1950 - 1959
 
V létech padesátých se konečně stav finanční hotovosti zlepšuje a činnost sboru se dostává do pravidelných kolejí: probíhá výcvik i společensko kulturní činnost, zejména každoroční pořádání tradičních společenských a maškarních plesů i mikulášské nadílky pro děti . V jarních měsících je čištěna bukovecká požární nádrž, využívaná v sezoně veřejností jako koupaliště.
5.října 1953 sbor zasahuje při požáru v Západočeských papírnách v Bukovci.Za obětavou pomoc dostává děkovný dopis ministerstva lesů. Při rychlých zásazích se projevuje nutnost používat vhodné požární auto. Sboru byl proto přidělen starý vůz Tatra, který se ale v kopcovitém terénu neosvědčil. Až přidělením vozu Opel-Blitz se účinnost při zásazích zvýšila.
21.března 1954 deset členů výjezdové jednotky likviduje požár dřevěných kanceláří a šaten Průmstavu v bukoveckém lomu. Jednotka cvičí pravidelně každý čtvrtek a na okrskových závodech dne 5.6.1954 v Doubravce se umísťuje na druhém místě. V době povodně sbor pomáhá zajišťovat budovu Technoplynu v Bukovci. Problém ale nastal s vybavením a velikostí dosavadní zbrojnice. Tomu nepomohly ani svépomocné stavební úpravy a výbor proto podává návrh se žádostí na výstavbu nové zbrojnice celkovou adaptaci budovy č.2.
 
 Povolení stavby se dosáhlo až v r.1954. Vyřízení stavebního povolení obstarával velitel Jan Trnka.Vedoucím stavby byl pověřen stavební technik Václav Čechura. Starosta sboru Vojtěch Štembera organizoval brigády členstva a požadavky na stavební materiál. Akce byla zařazena do akce Zvelebení města Plzně. 2.března byla k povolovacímu řízení sezvána stavební komise z MěNV (p.Drozda a p.Robejšek) a za Stavoprav p.Mařík, pověřený stavebním dozorem. Povolení vyzvedl velitel Jan Trnka již 22. března a 3.dubna začínají první práce: bourání starých budov a odvoz materiálu za pomoci místního JZD.Po třech měsících stavebních úprav se naváží nový stavební materiál a začíná vlastní výstavba, která trvala 3 roky.Kromě výstavby 13 členů 6.června 1954 zasahuje při požáru v Technoplynu v Bukovci.Požár se podařilo lokalizovat po třech a půl hodině. Probíhá hasičské školení zemědělců, proběhly 4 besedy s občany a jsou prováděny preventivní protipožární prohlídky zemědělských usedlostí.Výjezdová jednotka pravidelně cvičí a účastní se každoroční okrskové i celostátní soutěže požárních družstev.
Dne 15.srpna 1955 v noci po 20 minutách vyjíždí výjezdová jednotka v počtu 14 členů do Červeného Hrádku. 
V letech 1955 až 1957 se členové pilně účastní brigádami výstavby nové zbrojnice.Nedostatkový materiál např.hurdisky je nahrazován ručním betonováním stropů, bez míchačky. Na této stavbě členové bezplatně odpracovali 12 309 hodin. Přes rostoucí únavu členů a potíže s materiálem byla stavba včas dokončena.Dne 28.října 1957 byl Dům požárníků slavnostně otevřen a předán zástupci MěNV bukoveckému hasičskému sboru k užívání.Při slavnosti bylo oceněno upomínkovými dary 25 členů, starosta sboru Vojtěch Štembera je oceněn za 40 let aktivní práce ve sboru.Při výstavbě zbrojnice významně pomohli mladí hasiči: Josef Uchytil, Josef Trnka, Jiří Liška, Ladislav Racek a Václav Morgenstern.
Odměnou za velmi náročnou práci v hasičském sboru byly v roce 1958 uskutečněny tři autobusové zájezdy: do Prahy, Karlových Varů a Terezína.5.listopadu 1957 je pak v tomto Domě požárníků založena nová požárnická jednotka Západočeských papíren v Bukovci, později také patronátní jednotka Technoplynu. Kromě pravidelných aktivit je dán 22.5.do GO v Děčíně požární vůz Opel a je přidělen nový cisternový vůz.S místním JZD je uzavřena Patronátní smlouva. Jsou prováděny pravidelné čtvrtletní preventivní prohlídky zemědělských usedlostí.Odstranění závad, zjištěných při prohlídkách, je vždy po 14 dnech kontrolováno. Počátkem r.1957 je vyhlášena soutěž n.p.Kovošrot v pomoci hutím se sběrem kovového šrotu. Která obec ve spolupráci s místním JZD ve sběru vyhraje, dostane přidělen nový traktor a odměnu 1000 Kčs.Výbor sboru se rozhodl tuto výzvu podpořit a organizovat každý měsíc tento sběr. Bylo sebráno 45 000 kg železa a 250 kg barevných kovů, což znamenalo odpracovat 323 brigádnických hodin.Bukovec touto aktivitou obsadil první místo a místnímu JZD byl předán nový traktor.
Velitelem výjezdové jednotky se v r.1958 stává Ladislav Vokroj, starostou Jan Trnka, od r.1959 vystřídaný opět starostou Vojtěchem Štemberou.Za účasti našich 28 členů bylo v r.1958 zorganizováno aplikační cvičení lokalizace požáru na Chlumku s dopravou vody z řeky, podobné cvičení se opakovalo na Bílé Hoře. Družstvo se připravuje na celostátní požárnickou soutěž a na oslavy 50. výročí založení sboru. V Domě požárníků probíhají celostátní školení CO a přednášky s protipožární tématikou. Je zde ustavena protipovodňová komise na ochranu průmyslových objektů v Bukovci. Hlídky budou v době povodní a tajícího ledu sledovat hladinu. V roce 1956 stoupla hladina o 3,34 m proti normálu.V měsícu srpnu se koná zájezd bukoveckých občanů na Chodské slavnosti do Domažlic. Jsou pravidelně konány žňové hlídky.
V jubilejním roce 50.výročí založení má hasičský sbor v Bukovci rekordních 95 členů! Oslavy 50. výročí založení sboru se konaly v červenci r.1959. Zasloužilí členové byli odměněni diplomy a věcnými dary.18.července byla uspořádána pro členy i hosty estráda. Následující den pak byl zorganizován se dvěma družstvy aplikační poplach za účasti sborů z Doubravky a Újezda. V lidovém domě se pak konala slavnostní schůze. Jen v r.1959 bylo na zvelebení obce odpracováno 990 brigádnických hodin.V tomto roce, bohatém na aktivity sboru, byly ještě realizovány dva poznávací zájezdy: do Tábora a do Berouna.   Posledním zásahem sboru v tomto roce bylo hašení požáru v Průmstavu Dýšina dne 20.listopadu 1954, kterého se zúčastnilo se 14 členů.
 
  
1960 - 1969
 
 V těchto letech je činnost sboru malá, nepodařilo se sestavit kompletní výjezdové devítičlenné družstvo. Konala se školení zemědělců, preventivní prohlídky domů a žňové hlídky.V r.l962 byl zvolen předsedou sboru Václav Trnka, velitelem Milan Trnka. V měsíci lednu bylo cvičení s vodou použito na zřízení dětského kluziště na loukách u řeky Berounky. 14.dubna pak členové jednotky provedli čištění koupaliště. Při povodni dne 18.srpna došlo k zatopení sklepů, které jednotka občanům vyčerpala. 12.září 1962 sbor zasahuje při požáru v Zábělé.Jsou konány jen údržbové práce, protože se nedaří nahradit mladé členy, kteří se jednak odstěhovali a jednak nastoupili základní vojenskou službu. I v redukovaném počtu se konají obvyklé činnosti, především údržba techniky.
V r.1963 bylo likvidováno několik požárů kolem trati Předsedou je zvolen Vojtěch Štembera, velitelem Milan Trnka. Organizují sběr železného šrotu a pokračuje preventivní činnost.
Počátkem r.1969 odstupuje pro nemoc z funkce předseda Vojtěch Štembera a na jeho místo je zvolen Václav Čechura.Velitelem je ustanoven Jan Konvička.Přesto, že je sbor neúplný, výcvik začíná. Jeho úspěšná účast na cvičení v rámci velitelského dne ve Zruči byla příslibem oživení činnosti v dalším období. Ve zbrojnici byl proveden generální úklid a inventarizace, opravena střecha přístavku.                      
 
 
1970 - 1979
 
Ve sboru nastává obrodný proces. Byla zažehnána doba, kdy se uvažovalo o zrušení sboru.Podařilo se zapojit do výjezdové jednotky chybějící členy. Pravidelná cvičení, údržba techniky a doplňování výzbroje se realizuje v úzké spolupráci s kapitánem Křiváčkem z IPO.Omlazená devítka provedla v jarních měsících vyčištění koupaliště a sběr šrotu.Jsou pořádány 2 taneční zábavy: josefská a pouťová. Sbor a rodinné příslušníky utužily dva zájezdy, byla navázána spolupráce se sbory sousedních obcí.Výbor získává nové členy a 9 žáků. Byli přijati s radostí i když si výbor byl vědom nové zodpovědnosti.Při společné večeři posledního dne r.1971 si naše žákovské družstvo dalo předsevzetí: mít rádo své rodiče, dobře se ve škole učit aby svým chováním a prací byli chloubou požárního sboru. Prací s mládeží byla pověřena Jiřina Trnková.Není to práce lehká, ovšem pokud se daří, je radostná.Velitel sboru Jan Konvička je proškolen v Poříčanech, organizuje pohotovostní službu a školení CO.
Také rok 1972 je ve znamení pilné práce a výcviku. Jednotka dvakrát zasahuje u požárů, účastní se soutěží ve Zruči a v Újezdě. Výjezdová jednotka se zúčastnila obvodní městské soutěže, poplachového cvičení v Božkově a tří námětových cvičení.V soutěži jednotlivců postupuje Milan Trnka a Jiří Čechura do okresního kola na 2. a 3. místě.Auto Opel je v opravě a připravuje se vůz 805.Žáci se účastní hasičského dětského tábora ve Zruči.Členové opravují pomník padlým v Bukovci a účastní se tří zájezdů: na Šumavu, zámek Hluboká a do Prahy. Sbor ma v r.1972 celkem 85 členů. Žáci se po vedením Milana Trnky účastní 3 srazů.
V r.1973 je v čele sboru již 12 členů výboru.Opravuje se hasičská zbrojnice, aby mohla pokračovat činnost mladých.Setkání se sborem Praha 10 – Štěrboholy bylo využito k vzájemné soutěži.Dobrá je spolupráce s místním JZD.Byly uspořádány dva zájezdy: na Chodsko a do Kutné Hory. Daří se práce s mládeží, kteří se účastní soutěží.
Oslavy 65. výročí založení sboru v r.1974 se vydařily.Kromě obvyklých aktivit se realizují dva autokarové zájezdy: na Liberecko, do Dvora Králové a do Poděbrad. Výjezdová jednotka je akceschopná a organizuje námětové cvičení na mlýn v Bukovci. Účastní se soutěží v požárnickém sportu I.a II.kola.V soutěžích jednotlivců získává Milan Trnka 1.místo, v kategoriii dorostu pak 1.místo i Josef Šedivec.
 Tradice hasičských zájezdů pokračuje také v r.1975, tentokrát je na programu Šumava a Morava.Pod vedením manželů Trnkových se mládež účastní soutěže Plamen.Jsou drženy pohotovosti. Výjezdy se v r.1975 konaly dva: záchrana majetku při povodni ve Štěnovicích a likvidace požáru v Hradišti.Výjezdová jednotka se účastnila soutěží v Chrástu a ve Skvrňanech.Dále úspěšně proběhla 2 námětová cvičení a 8 cvičení taktických.
Výroční schůze, konaná dne 4.12.1976,konstatuje širokou aktivitu výjezdové jednotky: zásah při požáru u trati a v Zábělé, námětová cvičení v Stavopravu a Červeném Hrádku, údržbu pomníku padlým a čištění koupaliště. Dobře navštívená byla přednáška Dr. Bělohlávka o historii Bukovce. Populární byl v r.1976 hasičský společenský ples. Zájezdy byly uskutečněny do Zbiroha a na Moravu (Lanžhot, Rakvice). Pochvalu obdrželi za práci s mládeží manželé Trnkovi.
V r.1977 se sbor účastní oslav 100 let založení sboru ve Skvrňanech.Je odpracováno 35 brigádnických hodin na údržbě hasící techniky a 90 hodin v zemědělství.Další tři zájezdy přilákaly také ostatní občany obce. Tentokrát se podařilo navázat spolupráci s požárnickým sborem ve slovenských Kopčanech.Počet dětí ve sboru narůstá a k manželům Trnkovým se připojujě s vedením Jiří Čechura.
V následujícím roce 1978 se snížila úroveň práce a z důvodu poškození došlo k vyřazení požárnických vozů.Po obdržení náhradní cisterny CAS 16 z Doubravky se činnost zlepšuje. Mladým požárníkům je přiděleno auto Š1203 , aby byla zajištěna doprava na soutěže.Zájezdy se uskutečnily na Chodsko, na Safari do Dvora Králové a do Prahy.Celkem bylo v r.1978 provedeno 104 preventivních domovních prohlídek.
Rok 1979 navazuje na úspěšnou činnost předchozí. Je ve znamení oslav 70. výročí založení sboru.Zájezdy se konají jednak na Šumavu a Českého Krumlova, jednak na Slovensko do Kopčan, kam byli bukovečtí hasiči pozváni.Výbor uvažuje provést přístavbu zbrojnice, rozšířit ji o byt správce a případnou další garáž. Stanovisko Národního výboru je k přestavbě zamítavé. Proběhl zásah při hašení požáru v lese u Bolevce.
 
 
1980 - 1989
 
I když v r.1980 bylo provedeno devět taktických cvičení, neúčastnili se členové vždy v plném počtu. Zlepšení práce nastává v r.1981, kdy je bukovecký požární sbor v oblasti Plzeň – město hodnocen mezi sbory lepšími. Je ceněna dobrá práce s mládeží, protože stále pracují dva dětské oddíly s počtem 19 dětí a jeden dorostenecký. Dorostenci, vedeni Milanem Trnkou, se úspěšně účastní soutěží v Bukovci, Chrástu, Bílé Hoře a    v Bolevci. Svépomocí byla provedena oprava střechy zbrojnice, opravy omítek a nátěry oken. Je využíváno koupaliště, které pravidelně čistíme. Pokračuje také výpomoc našich členů v místním JZD. Velmi oblíbené jsou hasičské zájezdy, tento rok do západočeských lázní, Českého Krumlova a slovenských Kopčan.
V   následujícím roce 1982 se projevil nedostatek pohonných hmot, což omezilo cvičení s technikou. Třikrát měsíčně je v Bukovci vykonávána pohotovostní služba, jednotka zasahuje při požáru v plzeňském pivovaru.V Bukovci jsme přivítali zájezd požárního sboru z Kopčan. V r.1982 navštívili naši členové a jejich rodinní příslušníci Berounsko.V tomto roce má sbor 63 mužů a 22 žen.
Od r.1983 je do funkce velitele sboru zvolen Jiří Žák a družstvo každý čtvrtek cvičí s požární technikou. Jen na údržbě požární techniky bylo v r.1983 odpracováno 540 brigádnických hodin, při pomoci v místním JZD 160 hodin.11.července je založeno družstvo žen, které se dokonce mohlo   již v tomto roce zúčastnit soutěže na Nové Hospodě. Výjezdová jednotka mužů zasahovala při požáru na Chlumku, měla také námětové cvičení při hašení mlýna v Bukovci. Soutěže absolvovala jednotka v r.1983 celkem čtyři: v Doubravce, ve Skvrňanech, v Křimicích a na Nové Hospodě. Milan Trnka (mladší ) provedl 71 preventivních prohlídek dle plánu.Přidělený vůz Sachsenring je 21 let starý a neodpovídá předpisům. Výbor proto požaduje jeho výměnu. Také dorostenci soutěžili: v Doubravce, Skvrňanech, Křimicích, Nové Hospodě, Liticích a Koterově. Zájezd byl uskutečněn tento rok pro děti autobusem JZD na Safari u Dvora Králové a pro dospělé na Slovensko do Kopčan.Plány sboru do další činnosti vyslovil na výroční schůzi jeho starosta Václav Čechura : “Přáli bychom si my, kterým ještě není společenský život lhostejný, aby v tak malé obci Bukovci, kde zájem starších o veškeré dění mizí a mladí mnoho chuti (vždy ne vlastní vinou) do práce nemají, aby se udržela dobrá společensky prospěšná činnost organizace požárníků.Nestačí k tomu jen chvilkové nadšení, ale cílevědomá práce, doprovázená mnoha dobrými lidskými vlastnostmi”. Byla to vlastně také slova na rozloučenou, protože 23. 3. 1984 požádal starosta sboru ze zdravotních důvodů a z důvodu menší důvěry u některých členů o uvolnění.Na jeho místo nastupuje místostarosta Josef Komárek, který je na výroční schůzi do funkce starosty jednomyslně zvolen.
Činnost sboru v r.1984 je mimořádně rozvinutá, sbor si připomíná 75. výročí založení. Počet členů se zvýšil na 107, což znamená čtvrtinu počtu všech bukoveckých občanů! V rámci sboru účinkuje hudební soubor ATLANTA. Aktivně jsou prováděny obvyklé aktivity: údržba techniky a zbrojnice, hotovosti, celkem 77 preventivních prohlídek domů, renovace historického vozu OPEL.Sběr železného šrotu byl s výsledkem 9050 kg.Na údržbě koupaliště bylo odpracováno 124 brigádnických hodin.Mládež stavěla májku a zúčastnila se májových oslav.Národní výbor Plzně 4 zásluhou tajemníka Flídra vybavuje družstva dorostu a dětí stejnokroji. Konal se tradiční splečenský , maškarní a dětský ples.Na soutěžích mládeže získáváme 12.5.třetí místo. Činnost v r.1984 vyvrcholila oslavami 75. výročí založení sboru 23.června na hřišti Sokola Bukovec. Soutěže se zúčastnilo dvanáct družstev mužů a jedno družstvo žen. Na slavnostní schůzi byla vzpomenuta historie sboru, oceněni                                                                                                               zasloužilí členové. Večer se konala taneční zábava za účasti delegace z Kopčan. Při příležitosti 120. výročí založení organizace hasičů v Čechach byly provedeny 4 besedy a výměna členských průkazů.Námětové cvičení se realizovala v r.1984 na Košutce.Zájezdy se konaly celkem tři: na severní Moravu, do Prahy a na Chodsko.Aktivní družstvo dorostu jezdí na všechny pořádané soutěže a 4 dorostenci doplňují výjezdovou jednotku.
Rok 1985 byl otevřen společenskými plesy. 16.3. Milan Trnka ml. a Josef Šedivec zachraňují v řece Berounce 2 chlapce, kteří se převrhli na loďce. 25.4.1985 se koná slavnostní slib mladých požárníků, ti se účastní soutěže Plamen 85.Za odměnu jedou děti na zájezd na prohlídku hradů Orlík a Zvíkov. Nejvíce je zaujala plavba lodí po Orlické přehradě.Ve dnech 5.7. – 7.7.1985 slaví sbor hasičů ve slovenských Kopčanech 100. výročí založení. Účastníme se oslav zájezdem, spojeným s návštěvou lázní Piešťany a okolí. Zprávu o činosti sboru v r.1985 přednesl místostarosta sboru Josef Antoušek, starosta Josef Komárek byl na montáži v cizině.V tomto roce soutěžilo jednak družstvo dorostu, které obsadilo v městské soutěži pěkné 3.místo, jednak družstvo dospělých v soutěži na Lopatárně.Na Sládkově memoriálu v Doubravce se muži umisťují na 9.místě, na soutěži k 105.výročí SPO ve Skvrňanech na 13.místě. Dne 24.10. dojela výjezdová jednotka za 29 minut na námětové cvičení v závodě Škoda. Družstvo žen soutěží v Doubravce (l.místo) a ve Skvrňanech (3.místo).
Valná hromada v r.1986 konstatuje nepravidelný výcvik jednotky, ale také celkově dobré umístění na soutěžích v Doubravce a v Křimicích.Družstvo dorostu je oslabeno nástupem několika členů na základní vojenskou službu, několik starších posiluje výjezdovou jednotku. Byly konány oslavy MDŽ, sběr železného šrotu (8300 kg) a stavěna májka. Mládež i členové se účastní májového průvodu. Od 20.6. do 22.6.1986 jsou v Bukovci na návštěvě požárníci z Kopčan. Autobusový zájezd bukoveckých se koná v tomto roce znovu na Moravu.Výjezdová jednotka v r.1986 zasahuje u dvou požárů: v plzeňských Smetanových sadech a tělocvičně Sokola v Bukovci (28.8.). Je čerpána voda ze zatopeného sklepa u Vaňků a čerpáno dalších 5 studní (29.5.) Preventivní prohlídky byly provedeny specielně proškolenými preventisty na 106 místech. Pravidelné hotovosti (třikrát měsíčně) jsou využívány k údržbovým pracím ve zbrojnici.Ve funkci velitele je vystřídán Jiří Žák Josefem Šedivcem.
V roce 1987 má sbor celkem 119 členů: 73 mužů, 36 žen a 10 členů dorostu. Sboru bylo    přislíbeno a později dodáno vozidlo IFA s vestavěným čerpadlem, výměnou za Avii 30. Na výstavě hasičských historických vozidel v Plzni “Lochotínském okruhu” je vystaven vůz Opel a kolová stříkačka Ebert. Vedoucí oddílu mládeže p.Nedvědová a starosta sboru J.Komárek žádají ze zdravotních důvodů o uvolnění. Přesto činnost v tradičním rozsahu neustává: konají se dva plesy, koncerty Atlanty (Country bál), úpravy okolí obou pomníků v obci, brigády v JZD Červený Hrádek, preventivní prohlídky v obytných domech a drží se hotovosti.Je uskutečněn zájezd na divadelní představení v nově obnovené budově Národního divadla v Praze a do severních Čech.Dorost v r.1987 soutěží v Liticích.Nejaktivnějšími členy jednotky jsou Milan Trnka, Jaroslav Matoušek a Milan Sláma. 27.12.1987 zasahuje jednotka při hašení osobního auta u koupaliště v Bukovci.
Činnost sboru v r.1988 tradičně zahajují dva plesy.Koná se obvodní a městská koference SPO. Probíhá čištění koupaliště, hotovostní služby, sběr železného šrotu (10360 kg), bylo vykonáno 75 preventivních prohlídek.Družstvo obsazuje na soutěži požárních sborů na Lopatárně 2.místo. Námětové cvičení se koná ve skladě řeziva ČSD.Dobře pracují tři družstva žáků, pro které je upravena klubovna.Mládež staví májku a účastní se májové zábavy (Atlanta).V měsících květnu a červnu se instaloval převážně díky obětavé práci členů ve zbrojnici vodovod. 18.6. jedou za odměnu mladí požárníci na zájezd do západočeských lázní a Chebu. Na oplátku slovenské návštěvy v r.1986 v Bukovci je pořádán ve dnech 15.7.-17.7. třídenní zájezd do slovenských Kopčan.Během trasy byly zastávky na významných českých a moravských památkách.Soutěž požárních jednotek se konala 10.9.1988 v Bolevci,branný závod dorostu 5.11.1988 v Liticích.Končí činnost Městského kulturního střediska (Osvětové Besedy) v Bukovci a tím je ohroženo konání našich společenských akcí.
Rok 1989 je jubilejním rokem, kdy si sbor připomíná 80. výročí založení. Činnost družstev je ve srovnání s minulými lety ještě intenzivnější.Provádí se úklid zbrojovny, zlepšuje vybavení novým nábytkem..Práce se účastní 81 mužů a 42 žen. Žáci   jsou pozváni na branné hry do Doubravky a do Lobez.Tradičně byla 30.4. postavená májka, požární hlídka však byla v noci přepadena a několik našich členů bylo zraněno. Mladí požárníci vysadili v Zábělé 200 stromků.Na Bílé Hoře byla v červnu zakončena hra Plamen (2 družstva). V Božkově se koná závod hasičských veteránů, kam vysílá sbor asistenční hlídky.V městském kole soutěže družstev na Lopatárně dosahujeme 8.místa z přítomných 16 družstev.Námětová cvičení byla dvě: na Borech (Valcha) a v Červeném Hrádku. S historií Bukovce seznámil naše členy ředitel Městského archivu v Plzni Dr.Bělohlávek, ještě početněji navštívenou přednášku o houbách měl p.Vrba..Na místním hřišti Sokola proběhla 24.6. soutěž k 80.výročí založení, spojená s výstavou hasičské techniky.Soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů (Bukovec vyhrál 1.místo) a 2 družstva žen.Výjezdová jednotka má požární vůz IFA a stříkačku PPS 12.Na dopravu mládeže na soutěže používáme automobil Š 1202.  
 
Od 1.1.1989 se sbor stává provozovatelem místní restaurace “U Soptíka”. Restaurace je ve velmi zchátralém stavu, bude nutno provést řadu stavebních úprav. Bývalý starosta sboru V. Čechura je stavebním technikem a pomůže tyto úpravy řídit. Podnikání v této restauraci znamená mnoho další práce: zajišťování provozu, drobných oprav a údržby – na druhé straně při dobrém hospodaření a organizaci služeb můžeme významně pomoci občanům Bukovce, umožnit neziskové konání společenských, kulturních a politických aktivit (volby). Sbor může touto podnikatelskou činností získat určité finanční prostředky. Nárůst práce bude především pro našeho dlouhodobého vzorného hospodáře Josefa Pittermana a revizní komisi sboru.Hospodaření sboru je po celou dobu trvání sboru ziskové, všechna práce členů je vykonávána bezplatně a to umožňije výboru operativně financovat činnost.
 
 
1990 - 1999
 
V roce 1990 byla organizace ČSPO přejmenována na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.Starostou sboru je zvolen Josef Komárek, velitelem Josef Šedivec.Po tradičních plesech a dětském karnevalu na začátku roku nás zastihla smutná zpráva: dne 19.3.1990 náhle zemřel dlouholetý starosta sboru Václav Čechura. Jeho úspěšné vedení organizace, stavební odbornost a lidský zájem nám zůstanou trvale v paměti. Čekaly nás však i radostné chvíle.Bylo to oblíbené stavění májky naším dorostem a červnová návštěva přátel z Kopčan.Kromě pravidelných aktivit se výjezdová jednotka účasní výcviku v plynové komoře ve středisku v Zátiší a na městské soutěži Na Lopatárně.Na soutěži v Černicích se umisťujeme na 5.místě. Je provedeno 51 preventivních kontrol.Zásahy měla výjezdová jednotka tři: v Západočeských papírnách, u garáží Pod Kruhovkou a u trati. Jednotce je přiděleno nové vozidlo : AVIE 30 ve skříňovém provedení včetně nového stroje PPS 12.Tento stroj byl použit při soutěži na Skvrňanech dne 18.8. a na sídlišti Lochotín 17.11. Sedm členů se účastní školení součinnosti PO a CO. Nejaktivnější byla činnost dorostu, který měl pravidelné schůzky v počtu 18 členů, aktivní byl M.Sláma a Z.Komárek.Plní nejen hasičské úkoly, ale dovedou pomoci při společenských aktivitách. V březnu navštívili naši žáci, vedeni p.Zahálkovou a Nedvědovou, Matějskou pouť a hrad Karlštejn. Sbor má v roce 1990 celkem 112 členů, 72 mužů a 40 žen.Neuvěřitelné množství práce bylo vynaložebo na adaptaci restaurace “U Soptíka” – bylo zde odpracováno 1692 hodin. Byl vybudován společenský salonek, postaveny nové komíny a tak umožněno položení nové střechy, upraven sál s jevištěm, zhotoveny nové obklady stěn, upravena terasa.Pro zajištění materiálu byla organizována brigáda v lese.Na pracích se podíleli především: Vlastimil Matoušek, Milan Sláma, Jaroslav Matoušek,Viktor Kršňák ml.,Josef Šedivec a Zdeněk Václavík.
V roce 1991 aktivita většiny členů poklesla.Starosta sboru Josef Komárek požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění.Kromě tří zábav pro dospělé, jednoho maškarního odpoledne pro děti a stavby májky byl 18.8. pořádám zájezd na Všeobecnou hasičskou výstavu do Prahy.Tento rok se neuskutečnily preventivní kontroly a nepodařilo se zlepšit práci s dětmi.Také se při provozu restaurace objevila manka.Členové vyčistili a opravili za spolupráce s občany Bukovce požární nádrž a při údržbě techniky odpracovali 57 hodin. Byla pořízena laminátová nádrž na vodu. Pověření členové se účastní školení a porad, v červnu pak výcviku v plynové komoře. Výjezdní jednotka soutěžila na městské soutěži a v Újezdě, kde se slavilo 80.výročí založení SDH. Jednotka zasahovala při požáru v Zábělé. Brigády se v r.1992 konaly při čištění koupaliště, opravách ve zbrojnici a v restauraci, při zajišťování dřeva.Sbor má ke dni 31.12.1992 60 mužů a 31 žen.
 1. leden 1993 – den  obnoveného českého státu – nepřinesl do činnosti sboru zlepšení. Z důvodů malé aktivity, nepravidelných nácviků starosta sboru J.Komárek resignuje v březnu na svou funkci. Přesto při údržbě techniky a na sběru železného šrotu (2987 kg) bylo členy odpracováno 151 hodin. Preventista sboru Josef Antoušek absolvoval školení a provedl 61 preventivních prohlídek v rodinných domcích. Družstvo je úspěšně zapojeno na soutěžích v Doudlevcích a na Bílé Hoře. V restauraci ”U Soptíka” bylo provedeno malování, úklid a přípraveno dřevo. Byl zakoupen a instalován kulečník. Technická prohlídka Avie proběhla 9.6. bez závad. V roce 1993 bylo organizováno 7 zábav: společenský ples (29.1.),country bál (13.2.,27.3.,17.4.), maškarní ples (26.2.), dětský ples (14.2.) a pouťová zábava (24.4.) – tady jsme naše spoluobčany příjemně překvapili.
Úspěšně proběhly zábavy a plesy také v dalším – jubilejním roce 1994, kdy sbor slavil 85. výročí založení. Výbor se snažil pomocí dopisů zlepšit práci členů, je doplněn. Na místo starosty po Josefu Komárkovi nastupuje Josef Antoušek, velitelem zůstává Josef Šedivec. Oslavy důstojně proběhly dne 18.června 1994 na hřišti Sokola Bukovec. Po dopoledních soutěžích se konalo zasedání výkonného výboru SHČMS Plzeň a večer zábava v restauraci s hudbou J.Matějky. Na oslavách nás překvapila návštěva přátel z Kopčan.
V následujícím období se konají jen nejnutnější práce, aktivita členů je malá. Vysoká úroveň profesionálních hasičů v blízké Plzni odsouvá dobrovolníky do pozice záloh.Tržní prostředí a změna společenského systému způsobuje větší profesní a rodinné zatížení členů. Nastává výměna hasičské generace. Mladí lidé mají větší možnosti cestování, větší nabídku vyžití a dobrovolná činnost je druhořadá.Přesto se daří organizaci přežít, provádí se zaběhnutá činnost. Po období plesů je nejvíce práce v měsíci květnu: sběr železného šrotu,čištění koupaliště. Zásah jednotky byl 16.4.1995 u Kaderů.
Rok 1996 probíhá bez mimořádných akcí.Funkcionáři a technici se účastní školení a přezkušování.Je prováděna inventarizace výzbroje a nejnutnější údržba techniky. V salonku restaurace “U Soptíka” se ve dnech 31.5. – 1.6.1996 konají volby.Především zásluhou Jaroslava Matouška je salonek vybaven novými stoly a židlemi.Do požární zbrojnice i restaurace je zaveden plyn. V měsíci září nás opustil oblíbený člen výboru , bývalý velitel Jiří Žák.
 Členská základna se snížila v roce 1998 na 52 členů. Činnost sboru se podstatně oživuje až v r.1999, kdy je slaveno 90.výročí založení sboru.Starostou sboru byl zvolen Josef Komárek, velitelem Jaroslav Matoušek. Počet členů se mírně zvýšil na 54, lépe se zajišťovaly pravidelné plesy, sběr šrotu u čištění koupaliště.Ve zbrojnici se svépomocí vybudovalo sociální zařízení a dílna. Oslavy 90.výročí založení sboru vyvrcholily dne 12.6.1999.Byla vystavena současná a historická hasičská technika, byli vyznamenáni dlouholetí a aktivní členové sboru.Soutěže na hřišti Sokola Bukovec se zúčastnilo 8 družstev mužů, Bukovec obsadil 3.místo. Přijela také 3 družstva žen.Další účast naší výjezdové jednotky byla v Hradišti (5.místo), v Doubravce na memoriálu Václava Sládka (12.místo) a na Lopatárně.V srpnu se konal zájezd do Českých Budějovic na výstavu Země živitelka.V prosinci přinesla dětem radost mikulášská nadílka.
 
 
2000 - 2009
 
Obvyklé zahajovací akce r.2000 (plesy, čištění koupaliště a sběr) byly vystřídány pracemi na přestavbě garážových prostor zbrojnice, které byly rozšířeny vybouráním příček.Byly zde přezkoušeny hasící přístroje a provedena údržba vozu Avie. Členové se účastní školení dle svých odborností a dne 29.4 soutěže na memoriálu A.Trnky v Doubravce.V Plzni probíhají ve dnech 26. a 27.5. oslavy 130.výročí založení plzeňských hasičských sborů. Naše jednotka se účastní přehlídky a soutěže na plzeňském Náměstí Republiky.Byla provedena revize počtu členů, kteří neplatí členské příspěvky.Skutečný stav je ku 31.12.2000 pouze 48 členů (35 mužů a 13 žen).U příležitosti životních jubileí jsou členům pravidelně předávány věcné dary, starším členům zasílána písemná blahopřání.
Rok 2001 nezměnil počet členů, stále se ale nedaří zvýšit počet mladých hasičů a věkový průměr členů roste.Kromě obvyklých dvou společenských plesů se členové soustředili na náročné práce nutné k vybudování kanalizace ve zbrojnici a v restauraci. Zbrojnice byla vybílena, upraveny pracovní stoly a zhotoveny stojany na materiál. Technická prohlídka Avie 30 proběhla bez závad zásluhou strojníka V.Kršňáka ml. Velitel a strojníci se zúčastnili školení.Cvičný zásah byl proveden na objekt papírny, bylo procvičováno vyčištění studny. Soutěž proběhla v roce 2001 na Hadačce a v Doubravce (memoriál V.Sládka).Byla provedena inventarizace výzbroje za účasti referenta z ÚMO v Plzni 4.
 
 
                V r.2002 umírá dlouhodobý funkcionář sboru Jan Trnka.Po obvyklých dvou plesech a dětské maškarní zábavě se koná sběr železného šrotu (5600 kg). Dne 4.5.2002 pořádá primátor města Plzně ing.Jiří Šneberger “Večer sv.Floriána”, kde zástupcům hasičských sborů děkuje za nezištnou práci pro společnost. Funkcionáři výboru se účastní pravidelných školení. Cvičení výjezdové jednotky se v roce 2002 koná v Újezdě a ve Skvrňanech. V tomto roce je odpracováno 496 brigádnických hodin, nepočítaje ovšem zásahy při povodních. Od pondělí 12. 8. při hustých deštích rychle stoupá voda v celém Plzeňském kraji. Řeky se rozvodňují a probíhá evakuace některých plzeňských čtvrtí.Stoletá voda omezuje dopravu, střed Plzně je 13.8. zatopen a je odpojeno 120 trafostanic elektrického proudu.Teprve od středy po ústupu vody nastává úklid, pokud to je možné.Na Roudnou, kde se zřítilo několik domů, je přístup zakázán. Podle hejtmana Petra Zimmermanna je výše škod 2 miliardy Kč. V Bukovci byly od   12. 8. chráněny domky v nejnižší části (p .Janoušek, Bartoš) pomocí  pytlů s pískem,čerpána voda a odpojen elektrický proud.13.8. nastupuje naše jednotka na čerpání sklepů na Roudnou.Zásahovou jednotku vedl velitel Jaroslav Mastoušek a zástupce velitele Josef Šedivec, dále se zúčastnilo ještě pět našich členů: V.Matoušek, M.Sláma,R.Rejšek, P.Uchytil a V.Kršňák. Odměnu za mimořádné pracovní denní i noční úsilí těmto obětavým členům předal starosta sboru J.Komárek , 4 členové byli pozváni na divadelní představení. Plzeňské sbory dostaly mimořádnou dotaci 10 mil.Kč na obnovu vybavení a 2.10. starosta Plzně 4 p.Zavadil všechny hasiče obvodu pozval do plzeňského Prazdroje na “Poslední povodňový guláš.” Osobně nám pak přijel do Bukovce poděkovat starosta MSH ČMS Miloslav Pytlík:”Bukovečtí hasiči obstáli v nejtěžší zkoušce a naplnili tak historické hasičské heslo-Bližnímu ku pomoci, vlasti k obraně.”Rušný rok 2002 uzavřela mikulášská nadílka dětem.
                V roce 2003 se počet členů nemění. Po úspěšných dvou společenských plesech a plnění úkolů s údržbou techniky nás příjemně překvapilo dne 17.března 2003 předání ocenění deníků Bohemia. Náš sbor obdržel skleněnou sošku “OSCAR 2003”za občanskou statečnost. Zástupci všech plzeňských sborů - náš zastupoval velitel J.Matoušek - převzali v divadle J.K.Tyla oscara a diktafon za pomoc, práci a odvahu při srpnových povodních v roce 2002.Během tří týdnů, co velká voda sužovala Plzeňsko, lidem pomáhalo 220 hasičů z patnácti sborů. Sami říkají, že to byla pro ně opravdu tvrdá zkouška.   Starosta ing.Rödl z Plzně 4 přichází do naší zbrojnice, aby se poradil o její modernizaci. Je v plánu i rekonstrukce restaurace “U Soptíka”, kde na žádost projektanta vyklízíme půdu,aby mohl být prozkoumán krov a provedena výměna střechy. Proběhlo školení řidičů i velitelů, sebralo se 4200 kg železného šrotu.V červnu se v restauraci koná referendum o vstupu ČR do EU.18.srpna pomáhá výjezdová jednotka okysličovat vodu v řece Berounce, kde nastal po prudkých deštích velký úhyn ryb.V listopadu probíhá technicko-taktické cvičení ve Škodových závodech na Karlově.Jednotka dostává do výbavy nové plovoucí čerpadlo, je provedena inventarizace. 15 členů je navrženo na medaili za věrnost. Závěr roku byl naplněn hektickou prací. ÚMO Plzeň 4 totiž náhle rozhodl o rekonstrukci naší zbrojnice. Bude postavena nová opěrná zeď, přestavěn přístavek a proveden nový elektrický rozvod. Do 14 dnů byl 10 obětavými členy objekt vyklizen a materiál přestěhován do náhradních skladů.
            Jubilejní rok 95.výročí založení bukoveckého hasičského sboru – 2004 – probíhá bez možnosti využívat zbrojnici. Aktivita je přesto jak společenská (plesy, sběr železného šrotu), tak i odborná (školení).Rekonstrukce probíhá do měsíce května, kdy jsme znovu přestěhovali movitý materiál zpět. Zbrojnice je rozšířena o sklady a dvě další místnosti. Na chodbách byla vyměněna okna, instalovány nové elektrické rozvody a osvětlení, vybavena montážní jáma.Zbrojnice je doplněna nábytkem, nářadím i ošacením, vše z prostředků ÚMO Plzeň 4.Oslavy 95.výročí založení sboru probíhaly od rána 5.června pod vedením starosty Josefa Komárka. Byly položeny květiny k pomníku padlým 1.světové války a na hřbitov u kostela sv.Jiří, kde jsou pohřbeni bukovečtí členové sboru.Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo 5 družstev mužů a 2 družstva žen. V kategorii mužů získal bukovecký sbor 1.místo časem 61,6s.Na hřišti Sokola Bukovec byla vystavena moderní a historická hasičská technika. Bylo oceněno 10 členů sboru. 24.července 2004 starosta sboru Josef Komárek umírá. Sbor v něm ztrácí velice obětavého a iniciativního člena.Statečně překonával do poslední chvíle své zdravotní problémy a vzorně organizoval oslavy 95.výročí založení sboru. Do funkce starosty je zvolen Josef Antoušek.Konec roku je věnován úklidu zbrojnice, inventarizaci, opravě Avie a revizi hasicích přístrojů. Dětem ani při tolika úkolech nechyběla mikulášská nadílka.      
 
            Do roku 2005 vstupuje sbor v počtu 33 mužů a l0 žen.Hasičská aktivita byla v tomto roce malá, převažovaly asistence na kulturních akcích (3), práce na údržbě techniky, požární nádrže a restaurace. Výjezdová jednotka má pouze 7 členů, byla proto zařazena do skupiny C. To znamená, že se zatím nepočítá s obnovou požární techniky.Na valné hromadě byl zvolen starostou sboru Josef Antoušek, velitelem Jaroslav Matoušek.Kulturní vložku předneslo smyčcové kvarteto.Host schůze, p.Pytlík informoval o změnách v městském výboru SDH.Zasloužený potlesk vzbudila jeho slova: “Můžeme být hrdi na to, že jsme členy tak velké organizace.Dokažme podat si ruce a táhnout za jeden provaz!” Starostou MS byl zvolen Jan Domin.Nejaktivnějším členem se stává Jaroslav Žák, který provádí generální opravu historického hasičského vozidla Opel Blitz.Velitel J.Matoušek je jmenován členem povodňové komise Plzně 4, účastní se školení.Byl odmítnut návrh ÚMO na přeměnu požární nádrže na rybníček. Starosta sboru bude jednat o jeho pronájemu pro případný výcvik a pro rekreaci občanů.Do zbrojnice je dodána tlaková myčka. Byl dokoupen další materiál: vysavač, ponorné čerpadlo a teplé svetry pro jednotku.Proběhlo školení odborných funkcionářů, přezkušování, konzultace velitelů a starostů spojené s hodnocením roku, inventarizace a povinná revize přístrojů.
V následujícím roce 2006 se počet členů snížil na 41, z toho je 9 žen.Z důvodu nemoci není obsazena funkce revizora, pro pracovní vytížení nepracuje ani preventista. Činnost tak zajišťuje malý počet členů. Je proto obdivuhodné, že se stále může konat dost akcí.Daří se oblíbené plesy.Výroční valná hromada 4.2.2006 konstatovala nedostatky a vyzvala přítomné k intenzivnější práci.Byly diskutovány problémy práce s mládeží, zhoršená spolupráce mezi sbory, funkčnost vodních hydrantů a požární nádrže. V měsíci květnu byly provedeny nutné opravy v restauraci. ÚMO Plzeň 4 počítá s úplnou rekonstrukcí budovy v termínu asi 2 let.Bude nákladná, protože v krovu restaurace je zjištěna dřevomorka.V listopadu se na úrovni velitelů a starostů v Doubravce a v Božkově řešily organizační úkoly a hodnotila práce. O mikulášskou nadílku pro děti Bukovce se zasloužil nejvíce Josef Šedivec.
Rok 2007 je na rozdíl od činnosti v Bukovci v celostátní situaci v požárech a mimořádných událostech rekordní. Hasiči v republice zasahovali celkem u 116 000 událostí, což je o 7000 výjezdů více než v r.2006.Bylo celkem 22 000 požárů, tedy růst o 11 procent. Není tedy pádnější důvod práci v našem sboru zintenzivnit. Zatím se to v Bukovci nedaří. Přitom jen v Plzeňském kraji bylo v r.2007 1436 požárů s přímou škodou 89 milionů Kč.Sbory zachránily hodnoty přes 496 milionů Kč. Tragické je, že při požárech zemřelo v našem kraji 9 osob, zraněno bylo 75 osob. Kromě běžné náplně činnosti v Bukovci v r.2007 shledáváme dobrou spolupráci s občanským sdružením “Náš Bukovec.” Několik desítek občanů přišlo čistit požární nádrž a je v našem společném zájmu toto koupaliště pro občany zachovat. Zvláštní poděkování od MV SDH dostává náš člen Jaroslav Žák za mimořádnou píli při opravách historické techniky.Takových mladých nadšenců potřebujeme více !
            Valná hromada v r.2008 řeší podobné problémy jako v roce předchozím.Činnost sboru zajišťuje stále málo stejných členů. Ti jsou pak přetíženi.Podařilo se kromě společenských úkolů zajistit účast jednotky na dopravě vody při čištění požární nádrže a účast na soutěžích v Újezdě a v Doubravce. Velitel, strojník i řidiči absolvovali odborná školení. Funkcionáři sboru mají zakoupeny 3 notebooky. Oba vydařené společenské plesy byly zároveň rozloučením se starou hospodou. Ta je určena ke generální přestavbě a bude 1.10. předána stavební firmě. Členové odpracovali mnoho hodin na vyklízení movitého inventáře restaurace a jeho uskladnění u Říhánků. Budova hasičské zbrojnice se teď stává jediným společenským centrem obce.Svépomocí je zde modernizováno sociální zařízení a zřízen hasičský klub s možností občerstvení. V zasedací místnosti jsou nyní konány volby a všechna shromáždění bukoveckých organizací. Pravidelného čištění koupaliště se znovu zúčastnili naši spoluobčané. Společnou iniciativou tak přesvědčili zastupitele obvodu o důležitosti nádrže a byl přislíbena nutná stavební oprava. Smlouvou bude koupaliště dáno našemu sboru do pronájmu.   Výjezdová jednotka se úspěšně účastní soutěže ve Štruncových sadech a u sv. Jiří v Doubravce. Opravená historická technika sboru je vystavena na nádvoří plzeňského pivovaru, dále se dokončuje oprava Opelu Blitz p.Žákem. Na tuto opravu sbor letos vydal 46 992 Kč. Vysoké výdaje a malé příjmy značně snížily finanční rezervu sboru (99 067 Kč). Ostatní aktivity: školení strojníků (Drahotín), revize hasících přístrojů a inventarizace proběhly dle plánu. V Bukovci přibývá obyvatel, plánuje se další výstavba. Přáli bychom si, aby nové děti byly aktivní i v našem sboru. Radost jim udělala mikulášská nadílka, osvědčeně organizovaná p.J.Šedivcem.
            Jubilejní rok 100. výročí založení sboru 2009 byl slavnostně zahájen Valnou hromadou dne 7.2.2009.Za účasti fukcionářů města, městského hasičského sboru a hostů ze sousedních sborů byla starostou sboru p.J.Antouškem zhodnocena stoletá obětavá práce pěti generací bukoveckých hasičů. Máme být na co hrdi, protože naši členové dokázali kromě svých povolání obětovat mnoho volného času hasičské aktivitě, řada z nich dokonce položila ve světových válkách své životy. Jejich činorodé vlastenectví nás zavazuje v úspěšné činnosti pokračovat. Máme na to v demokratické společnosti dobré materiální zázemí. Rostoucí počet požárů, nehod a přírodních katastrof je pro nás výzvou ke zlepšování práce.16 členů sboru bylo za věrnost a za aktivní práci vyznamenáno. Starosta sboru a zástupci organizací všem hasičům za nezištnou práci poděkovali a popřáli mnoho dalších úspěchů. Nárůst členů o 6 je příslibem k oživení činnosti.
Oslavy byly zpestřeny pro bukovecké občany 7. března ukázkovými vepřovými hody, spojeným   s ochutnávkou zabíjačkových specialit. Zásluhu na jejich přípravě měl p.Sláma. Rok 2009 bude naplněn další prací. Kromě běžné činnosti chceme pomoci s opravou hasičské nádrže, uvést do provozu a otevřít restauraci “U Soptíka”. Na louce u Berounky usilujeme o zapůjčení pozemku na hasičský výcvik. Oslavy vyvrcholí dne 13.června 2009 na hřišti bukoveckého Sokola, kde sbor uspořádá jubilejní soutěž v požárním sportu hasičských jednotek našeho regionu.